Rss Feed
TỔ VĂN PHÒNG
 
 
TỔ TRƯỞNG
 

 
HỒ TRẦN HỒNG HẢI
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán
Điện thoại: 0908989349
Email: honghaihotran@gmail.com
 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ VĂN PHÒNG
Tổ Văn phòng Trường THPT NGUYỄN DU được thành lập từ ngày 01/08/2008 cùng với sự thành lập trường gồm 08 thành viên sau:
 

STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Võ Minh Hoàng 1956 Thạc sĩ Quản lý giáo dục Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thúy Hà 1971 Thạc sĩ vật lý Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Ngọc Em 1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
4 Trương Thị Thủy Tiên 1982 Trung cấp kế toán Văn thư, thủ quỹ
5 Vũ Đức Hoành 1974 Đại học sư phạm GDCT Giáo viên,TLTN
6 Đặng Thùy Phương 1986 Trung cấp y tế PT y tế
7 Phạm Văn lợi 1959   Bảo vệ
8 La Thị Huỳnh Nga 1956   Phục vụ
 
Tháng 02/2009 trường tiếp nhận thêm 01 Phó Hiệu trưởng.
 

STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lâm Văn Vững 1959 Đại học Sư phạm Toán Phó Hiệu trưởng
           
 
Đến năm học 2010-2011 do sự phát triển của trường nên tổ tăng thêm thành viên gồm 13 người:
 

STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Võ Minh Hoàng 1956 Thạc sĩ QLGD Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thúy Hà 1971 Thạc sĩ KHGD Phó Hiệu trưởng
3 Lâm Văn Vững 1959 Đại học Sư phạm toán Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Ngọc Em 1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
5 Ngô Phạm Đức Phúc 1979 Sơ cấp kế toán Văn thư, thủ quỹ
6 Nguyễn Thị Thúy Lam 1988 Đại học GV.TLTN
7 Đặng Thùy Phương 1986 Trung cấp y tế PT y tế
8 Lê Thị Diễm Thúy 1977 Đại học sư phạm Toán GV.PT TB
9 Trần Thị Ngọc Bích 1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
10 Hồ Trần Hồng Hải 1962 Đại học sư phạm Toán GV.PCGD
11 Phạm Công Tiển 1985   Bảo vệ
12 Huỳnh Ngọc Anh Khanh 1974   Bảo vệ
13 La Thị Huỳnh Nga 1956   Phục vụ
 
Tháng 08 năm 2011 tổ thêm 02 thành viên của tổ là Ban giám hiệu và giáo viên phải chuyển sinh hoạt với tổ chuyên môn, tổ Văn phòng còn lại 07 thành viên gồm:
 

STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Em 1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
2 Phạm Công Tiển 1985   Bảo vệ- Tổ phó
3 Ngô Phạm Đức Phúc 1979 Sơ cấp kế toán Văn thư, thủ quỹ
4 Trần Thị Ngọc Bích 1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
5 Đặng Thùy Phương 1986 Trung cấp y tế PT y tế
6 Huỳnh Ngọc Anh Khanh 1974   Bảo vệ
7 Trần Thị Phượng Hoàng 1982   Phục vụ
 
Tháng 08 năm 2012 Ban giám hiệu chuyển 02 giáo viên từ tổ toán, 01 GV tổ tin học sang sinh hoạt chung với tổ văn phòng: phụ trách thiết bị, 01 phụ trách phồ cập, 01 GV phụ trách giáo vụ, tổ văn phòng tăng lên gồm 10 thành viên:
 

STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Em 1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
2 Hồ Trần Hồng Hải 1962 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách phổ cập- Tổ phó
3 Ngô Phạm Đức Phúc 1979 Sơ cấp kế toán Văn thư, thủ quỹ
4 Trần Thị Ngọc Bích 1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
5 Đinh Văn Nhân 1968 Đại học Công nghệ Thông tin -TP.HCM Phụ trách phòng máy vi tính, giáo vụ
6 Đặng Thùy Phương 1986 Trung cấp y tế PT y tế
7 Lê Thị Diễm Thúy 1978 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách thiết bị
8 Huỳnh Ngọc Anh Khanh 1974   Bảo vệ
9 Phạm Công Tiển 1985   Bảo vệ
10 Trần Thị Phượng Hoàng 1982   Phục vụ
 
Tháng 08 năm 2014 đến nay tiếp nhận thêm cô Trần Thị Trúc Thư thế công việc văn thư - thủ quỹ của Thầy Ngô Phạm Đức Phúc, tổ văn phòng vẫn 10 thành viên:
 

STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Em 1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
2 Hồ Trần Hồng Hải 1962 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách phổ cập, Tổ phó
3 Trần Thị Trúc Thư 1984 Đại học hành chánh Văn thư, thủ quỹ
4 Trần Thị Ngọc Bích 1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
5 Đinh Văn Nhân 1968 Đại học Công nghệ Thông tin -TP.HCM Phụ trách phòng máy vi tính, giáo vụ
6 Đặng Thùy Phương 1986 Trung cấp y tế PT y tế
7 Lê Thị Diễm Thúy 1978 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách thiết bị
8 Huỳnh Ngọc Anh Khanh 1974   Bảo vệ
9 Phạm Công Tiển 1985   Bảo vệ
10 Trần Thị Phượng Hoàng 1982   Phục vụ
 
II/ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VĂN PHÒNG:
    Năm học 2008-2009 thành tích đạt được:
            - 02 GV đạt CSTĐ cấp cơ sở:Thầy Võ Minh Hoàng, Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Vũ Đức Hoành
            - 05 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2009-2010 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở:Thầy Võ Minh Hoàng, Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 05 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2010-2011 thành tích đạt được:
            - 03 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 09 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2011-2012 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 08 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2012-2013 thành tích đạt được:
            - 02 CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 07 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2013-2014 thành tích đạt được:
             09 GV.CNV đạt LĐTT
      Năm học 2009-2010 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở:Thầy Võ Minh Hoàng, Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 05 GV.CNV đạt LĐTT
            Năm học 2010-2011 thành tích đạt được:
            - 03 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 09 GV.CNV đạt LĐTT
          Năm học 2011-2012 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 08 GV.CNV đạt LĐTT
            Năm học 2012-2013 thành tích đạt được:
            - 02 CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 07 GV.CNV đạt LĐTT
            Năm học 2013-2014 thành tích đạt được:
             09 GV.CNV đạt LĐTT

Tổ Văn phòng năm học 2014 - 2015