Rss Feed

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
************
         Chi bộ trường THPT Nguyễn Du được thành lập theo quyết định số 1554-QĐ/TU ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ban Thường Vụ Thị uỷ Sa Đéc, với 04 đảng viên, đồng chí Võ Minh Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ lâm thời. Để tăng cường công tác lãnh đạo Chi bộ, ngày 25 tháng 02 năm 2009, Ban Thường Vụ Thị uỷ Sa Đéc ban hành quyết định số 1835-QĐ/TU về việc chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Thuý Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.
         Căn cứ điều 11 chương II Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X); Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ban Thường vụ Thị uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thị uỷ, Chi bộ trường THPT Nguyễn Du quyết định triệu tập Đại hội đảng viên Chi bộ trường THPT Nguyễn Du lần thứ nhất, nhiệm lỳ 2010 – 2015 vào ngày 11/ 6 /2010, với tổng số đảng viên dự Đại hội được triệu tập là 15 đồng chí.
         Đại hội đã tiến hành bầu cử cấp ủy khóa đầu tiên với 03 đồng chí. Xét kết quả bầu cử tại Đại hội, Ban Thường Vụ Thị uỷ Sa Đéc đã ban hành quyết định số 2635-QĐ/TU ngày 05 tháng 7 năm 2010 vế việc chuẩn y Chi uỷ cơ sở trường THPT Nguyễn Du nhiệm kỳ 2010-2015 với 03 đồng chí:
            + Đồng chí Võ Minh Hoàng, Bí thư.
            + Đồng chí Nguyễn Thuý Hà, Phó Bí thư.
            + Đồng chí Lâm Văn Vững, Chi uỷ viên.
         Đến năm 2011, số đảng viên là 18 đồng chí.
 
         Do chuyển đổi công tác nên nhân sự Chi ủy có sự thay đổi, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quyết định số        -QĐ/TU ngày   tháng    năm 2013 về việc chuẩn y Chi ủy với 03 đồng chí:

  • Đồng chí Lâm văn Vững                  - Bí thư
  • Đồng chí Lê Hữu Nghĩa                   - Bí thư
  • Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Chi ủy viên 
          Đến tháng 10/2014, tổng số đảng viên là 23 đồng chí. Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ luôn được công nhận danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “ Trong sạch vững mạnh”
                                                                             

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
 
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ngày vào đảng
Dự bị Chính thức
01 Lâm Văn Vững 25/05/1959 17/06/1989 170/6/1990
02 Lê Hữu Nghĩa 08/06/1964 09/08/1996 09/08/1997
03 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/08/1983 29/04/2009 290/4/2010
04 Nguyễn Ngọc Em 14/03/1962 10/11/2003 10/11/2004
05 Nguyễn Nhã Phương 26/09/1982 10/11/2006 10/11/2007
06 Phan Võ Minh Tân 05/03/1986 10/06/2007 10/06/2008
07 Đoàn Minh Thúy 06/11/1985 07/06/2007 07/06/2008
08 Huỳnh Văn Thước 09/04/1965 05/04/2008 05/04/2009
09 Vũ Đức Hoành 13/04/1974 14/01/2004 14/01/2005
10 Lê Quốc Bữu 10/01/1980 14/03/2008 14/03/2009
11 Lê Thị Diễm Thúy 10/10/1997 090/6/2004 09/06/2005
12 Trịnh Đức Tân 13/01/1978 08/01/2007 08/01/2008
13 Lê Thị Bích Tuyền 12/02/1976 10/11/2006 10/11/2007
14 Phạm Đức Thành 04/02/1985 03/03/2011 03/03/2012
15 Lê Kiều Trang  13/6/1986  03/03/2011 03/03/2012
16 Bùi Thị Thẹn 04/03/1986  19/01/2012 19/01/2013
17 Huỳnh Ngọc Anh Khanh 27/05/1974 10/09/2008 10/09/2009
18 Lê Minh Giáp  25/05/1980  04/04/2013 04/04/2014
19 Trương Duy Tân  14/04/1982  17/04/2013 17/04/2014
20 Tô Thị Thu Trang  21/07/1979  20/10/2013  
21 Nguyễn Phước Thanh  20/06/1996  28/08/2014  
22 Nguyễn Thị Bích Trâm     1988  11/09/2014  
  23 Trần Phước Dũng 19/10/1986  25/10/2014  

 Đại hội Chi bộ lần thứ I
 

Thông qua chương trình Đại hội
 
 

Tiến hành bầu cử Chi ủy
 
Chi ủy ra mắt và hứa hẹn
 
Các đại biểu dự Đại hội lần thứ I